Auf Deutsch English Magyarul French

Szelek Kiralya B-Litter (DOB 08.04.2020)

Multi CH Magyarlazado's Bela x Multi CH Szelek Kiralya Yuliska

7 Males / 1 Female

Bardolino, Barolo, Bailey, Barbarossa, Bical, Bonamico, Brunello, Biancolella

Szelek Kiralya Y-litter (DOB 04.06.2015)

CH DD Vazul Bendeguz x Multi CH Szelek Kiralya Zelloe

4 Males / 3 Females

Yamiro, Yanos, Yukon, Yuliusz, Yala, Yette, Yuliska

Szelek Kiralya Z-litter (DOB 08.09.2012)

CH Devaj Kedves x Multi ICH Aranyagi Utonallo Fenyves

6 Males / 3 Females

Zane, Zaman, Zarkany, Zonda, Zirokko, Zuma, Zazou, Zoe; and Zelloe;